Voova Group กำลังมองหาผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์

Voova Group กำลังมองหาผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์

สถานที่ทำงานที่เมืองพัทยา วัตถุประสงค์หลักของหน้าที่นี้ก็เพื่อสร้าง ควบคุม และจัดการทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ เพื่อการส่งมอบโครงการที่สำคัญทางธุรกิจ พร้อมทั้งดูแลรักษาขวัญ และกำลังใจ เพื่อจัดการงานตามหน้าที่ในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายทั้งหมดของทีมงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้บริหาร/ผู้จัดการได้กำหนดไว้